Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur den registrerades personuppgifter samlas in och behandlas inom ramen för HMUC Fordonsutbildning AB:s verksamhet. HMUC Fordonsutbildning AB (”HMUC”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas eller annars behandlas i samband med eller inom ramen för kursanmälan, genomförandet av kurser samt administrering.

Vid frågor, synpunkter eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter som du tillerkänns enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679) är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 070-5206386
E-post: info@hmuc.se

Insamling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person (den registrerade). Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Det kan även vara bokningsnummer, krypterade uppgifter och olika former av elektroniska identiteter.

Hur samlar HMUC in personuppgifter och vilka personuppgifter samlar HMUC in?

HMUC registrerar och samlar in uppgifter om den registrerade när denne gör en kursanmälan. Dessa uppgifter tillförs av den registrerade på HMUCs hemsida där denne anger vissa obligatoriska uppgifter (för- och efternamn, gatuadress, telefonnummer, e-postadress och personnummer).

HMUC strävar efter att inte samla in eller spara känsliga personuppgifter. Om den registrerade själv lämnar sådan information förutsätter HMUC att den registrerade vill att uppgifterna registreras hos HMUC.

Ändamålet med HMUCs personuppgiftsbehandling

Vad ska HMUC använda de insamlade personuppgifterna till?

HMUC behandlar personuppgifterna för att kunna kontakta dig med tid och plats för kursstart vilket vi gör till de e-postadresser ni angett. Telefonnummer behandlas för att vid behov löpande kunna kommunicera med kursdeltagare inför kurstillfälle. Personuppgifterna som tillhandahålls behövs även för fakturering.

Vi behöver även lagra uppgifter för att vi ska kunna göra prov- och examinationsbeställning hos Incert. För att du ska kunna utföra proven vid kursslut måste personnummer finnas, proven utförs nätbaserat med inloggning till Incert med personnummer och kod. Postadressen behövs då Incert via post meddelar dig om du klarat/inte klarat examinationen.

Efter avslutad kurs lagras kursdeltagares namn samt vilket kurs de genomfört för att kunna föra kommunikation med tidigare kursdeltagare.

Hantering och lagring av personuppgifter

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

HMUC behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag. De insamlade personuppgifterna behandlas med stöd av fullgörande av avtal mellan den registrerade och HMUC som upprättas när den registrerade anmäler sig till en kurs eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

Fullgörande av avtal

När den registrerade anmäler sig till en av våra kurser ingår denne ett avtal med oss. För att uppfylla detta avtal krävs att personuppgifter behandlas. All behandling som är nödvändig för att hantera kursanmälan, administration rörande kursen samt fakturering av kurs görs enligt denna rättsliga grund.

Lagkrav

Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att HMUC ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, exempelvis gällande redovisning.

Samtycke

Övriga uppgifter behandlas endast med giltigt samtycke enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge lagrar HMUC de insamlade personuppgifterna?

HMUC sparar den registrerades personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Om lag kräver att personuppgifter lagras även efter avslutad kurs så kommer uppgifterna att lagras under den tid som lag kräver det. Detta gäller tillexempel personuppgifter som enligt redovisningslagen måste lagras i 7 år efter avslutat räkenskapsår.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

HMUC vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard och strävar efter att hela tiden hålla en tillräckligt hög säkerhetsnivå i förhållande till de personuppgifter som behandlas.

Utlämning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas ut till Incert som hanterar examinering och certifiering. De uppgifter som lämnas ut till Incert är namn, personnummer och postadress.

Den registrerades rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftbehandling som är nödvändig för att HMUC ska kunna fullgöra ett avtal om kursdeltagande med den registrerade eller för att HMUC ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att HMUC ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs det däremot att den registrerade samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke

HMUC begär normalt inget samtycke från dig för att utföra sådan personuppgifts­hantering som är motiverad utifrån tidigare nämnda rättsliga grunder. Vissa uppgifter kommer att behandlas även efter avslutad kurs med den registrerades samtycke. I det fall du väljer att ge ditt samtycke ger du HMUC tillåtelse att använda dina personuppgifter i det specifika syfte som framgår av frågan om samtycke. När du lämnar ditt samtycke är det viktigt att veta att du också kan dra tillbaka ditt samtycke och begära att personuppgifts­­­behandlingen begränsas; att dina personuppgifter ändras eller raderas och att invända mot behandlingen.

Rätt till information

I enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679) har den registrerade rätt att få besked om vilka uppgifter som HMUC har registrerade. Registerutdrag görs efter en skriftlig ansökan av den registrerade och är gratis.

Rätt till kontroll över personuppgifterna

Den registrerade har rätt att begära att sina personuppgifter ska raderas, kompletteras eller rättas. HMUC ska göra den önskade korrigeringen utan onödigt dröjsmål.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Den registrerade har rätt att invända mot att HMUC använder dennes personuppgifter för direktmarknadsföring som exempelvis nyhetsbrev eller liknande information.

Vid klagomål

Den registrerade har rätt att framföra klagomål om personuppgiftsbehandlingen och kan inge sådant till Datainspektionen.